Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny


Pozdrawiam Cię o Królowa Niebieska Pani moja Najdobrotliwsza Maryja Niepokalanie Poczęta Panno, zmiłuj się nade mną grzesznym. W opiekę i obronę Twoją polecam się dnia dzisiejszego, broń mnie od nieprzyjaciela mej duszy, aby mocy nade mną nie miał. Zjednaj mi przyczyna Twoją, abym łaski Syna Twego nigdy nie utracił.

Amen.

Modlitwa do Najświętszej Panny Niepokalanie Poczętej w każdej potrzebie


W ręce Twoje Najświętsza Niepokalana, Maryjo Ja nędzny grzesznik, polecam ciało moje, duszę moją, zmysły wszystkie, sprawy moje, rodziców moich, przyjaciół moich i tych, którzy mi coś dobrego uczynili, żywych i umarłych, i wszystkich tych którzy mnie o modlitwę prosili i tych za których mo­dlić się powinienem.

Zmiłuj się nad nami Najłaskawsza Dziewico, Maryjo Matko Pana na­szego Jezusa Chrystusa. Nakłoń teraz łaskawych uszu Twoich na prośby moje, a wybaw nas od wszystkich przeciwności i ucisków!

O Niepokalanie Poczęta Maryjo. Nie dopuszczaj mnie więcej ku­sić, niż moja ułomność znieść może. O Panno Najchwalebniejsza, nie opuszczaj mnie w utra­pieniu moim, aby się ze mnie nie cieszyli nieprzyjaciele moi, ale niech mnie utwierdzi łaska Twoja do czynienia woli Syna Twego i do od­dania Jemu wiernie przedsięwzięcia mego.

Do Ciebie Najświętsza Panno Maryjo, prośby moje, boleści mojego serca niechaj wstąpią, niech pro­szę nie wraca się próżna modlitwa moja, ale miłosierdzie Twoje niech poprzedza i towarzy­szy mi aż do końca życia mego.

O Panno naj­zacniejsza! Nie opuszczaj mnie w godzinę śmierci mojej, ale od wszelkiego złego, wyrwij mnie na ten czas prowadząc duszę moją nędzną na miej­sce ochłody, pokoju i wiecznej społeczności, aby tam błogosławiła, wysławiała i chwaliła Jezusa Chrystusa Syna Twego, wraz z Ojcem i z Du­chem Świętym na wieki wieków.

Amen.

Modlitwa za dusze braci i sióstr w Bractwie Niepokalanego Poczęcia zmarłych


Wszystkich wiernych Stworzycielu i Odkupiciela nasz Panie Boże, racz dać za przyczyną Niepokalanie Po­czętej Najświętszej Panny Maryi grzechów odpuszczenie duszom Braci i Sióstr w tym Bractwie zmarłych, aby tego odpuszczenia za pobożne modlitwy do­stąpili, które zawsze na tym świecie myślą i uczynkiem spełniali. Który żyjesz i królujesz Bóg w Trójcy świę­tej jedyny na wieki wieków.

Amen.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Wieczne odpoczywanie…