Sposób odmawiania Koronki


1. Mówi się: Wierzę w Boga, Ojcze nasz i cztery Zdrowaś Maryjo, dzię­kując Bogu Ojcu, że nam Najświętszą Pannę Maryję stworzył i od pierworodnego grzechu za­chował.

2. Ojcze nasz i cztery Zdrowaś Maryjo, dziękując Synowi Bożemu że chcąc nas odkupić, Najświętszą Maryję Pannę za Matkę sobie obrał.

3. Ojcze nasz i cztery Zdrowaś Maryjo, dziękując Duchowi Świętemu, że Naj­świętszą Maryję Pannę łaskami swoimi napełnia i w czystości zachował.

Koronka o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny braciom i siostrom podana


1. Zapal nam serce Boże, otwórz usta, Niechaj w nich zabrzmi chwała wiekuista, Niepokalanej Matki Syna Twego, Pana naszego.

2. O Której świadczy Duch święty przed wieki, Iż wszystka piękna jest dla Twej opieki, Żeś ją przeznaczył za Matkę Synowi, Zbawicielowi.

3. Przejrzaną Jego Męką odkupienia. Od grzechu toni cudnie-obroniona, To Macierzyste prawo wyrobiło, Bo się godziło.

4. Chwała bądź Tobie Ojcze z Synem wiecznym, Który z Twym Duchem zostajesz przedwiecznym, Żeś z Wszechmocności Twej dał Pannę Świętą, Nam tak poczętą.

Tu zacząć: Wierzę w Boga, potem Ojcze nasz i 4 Zdrowaś Maryjo, za pierwszą część Koronki, co skończywszy tak Ją ofiarować Ojcu Przedwiecznemu:

1. Przedwieczny Ojcze, Tobie dziękujemy, Za przywileje, które uznajemy, W Poczęciu z łaski Twej Maryi dane, Nie zrachowane.

2. Aby nad piekłem stąd tryumfowała, Że nie upadła, a nas ratowała Upadłych ludzi, mocą Twoją wsparta, Łeb depcząc czarta.

3. Nie miało miejsca zarzewie grzechowe W tej świętej Córce, lecz cnoty takowe, Którymi samo niebo przewyższała, Te z Ciebie miała.

4. Chwała bądź za to, Boże nieskończony, Z Twej Wszechmocności w Tej Pannie uczczony, jako bywała od wieków na niebie. Tak chwalimy Ciebie.

Tu na drugą część Koronki, Ojcze nas, 4 .Zdrowaś Moryjo, po których skończeniu ofiarować tę część Drugiej Osobie Trójcy Przenajświętszej jak następuje:

1. Słowo Przedwieczne Ojca Niebieskiego, Zbawco nasz Jezu z serca pokornego, Dzięki czynimy, żeś wziął Matkę Twoją, W obronę swoją,

2. Wcielenie Twoje dałeś Jej zwiastować. Że Tej niewinność miała Cię piastować. W której stałeś się Ciałem dla litości, Człeka miłości.

3. Na świat wyszedłeś przez żywot Panieński, Od niej karmiony, sam pokarm Anielski, Cud na te sprawy, cudnie Pannie dłużą, Gdy Tobie służą.

4. Chwała bądź za to Boże w ludzkim ciele Żeś Matce Twej darował tak wiele Darów Twych Boskich, by tak ozdobiona, Była wsławiona.

Tu na trzecią część Koronki, Ojcze nasz i 4 Zdrowaś Maryjo po których skończeniu ofiarować tę część Duchowi Prze­najświętszemu tak, jak następuje:

1. Za Twoje dary Boże Duchu święty, Dane Maryi bez zmazy poczętej, Czołem bijemy, racz nam ku Jej chwale, Zachować stale.

2. Oblubienicę od wieków Maryję Wziąłeś w Twą Boską wielką protekcję, Aby grzechowi nie była poddana, Lecz zachowana.

3. W cudnej piękności przez Cię pokazana, Na niebie w gwiazdach dwunastu widziana, Tyś ją ozdobił wielkimi łaskami, I faworami.

4. Tę pierwszym wieńcem uczciłeś Panieństwa, Tę purpurową koroną męczeństwa i laurem mędrców okryłeś na tronie, Jej święte skronie.

5. Chwała bądź za to, Boże nieskończony, Z Twej Wszechmocności w tej Pannie uczczony. Jaka bywała od wieków na niebie, Tak chwalimy Ciebie.

Ksiądz: Z wielkie weselem Niepokalane Poczęcie Najświętszej Panny rozpamiętywajmy.

Wierni: Aby się za nami modliła do Pana naszego Je­zusa Chrystusa. 

Módlmy się:

Boże, któryś poczętą bez zmazy Najświęt­szą Maryję Pannę Apostołowi Twemu w koronie z dwunastu gwiazd jaśniejącą objawił, racz dać wiernym Twoim, którzy na ziemi czczą god­ność Matki Zbawiciela, aby za Jej przyczyną, ko­roną wiekuiste światłości w niebie ukoronowani zostali. Który żyjesz i królujesz, Bóg w Trójcy świętej Jedyny na wieków.

Amen.

Ofiarowanie Koronki


1. Z pokłonem Panno ofiaruję Tobie Tę koroneczkę, którą ku ozdobie, Twojej uwiłem włóż ja na koronę, Mnie daj obronę.

2. Wiadomoć Panno, jako natarczywie Na duszę moją czatuje czart chciwie, Niech go pogromię, niedopuść zwycięstwa, Dodaj mi męstwa.

3. Twoja niewinność niechaj mym puklerzem Będzie, w tej wojnie stanę się rycerzem, Zwojuję dobrze i szyki połamię, Moc jego złamię.

4. Tryumf zaś Panno, Tobie go oddaję, powzięty z niego i z tym się poddaję, pod  Twoje stopy, Panno najzacniejsza, Najchwalebniejsza.

5. Tych się ja trzymać w życiu moim będę, Póki z świętymi miejsca nie osiędę, Ty Panno święta prowadź duszę moją, W wieczne pokoje.

Amen.